Teknik

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Inom tekniken arbetar vi både praktiskt med byggen, men även med CAD-program. Eleverna kan även skriva ut delar av sina modeller på skolans 3D-skrivare. Varje moment inom tekniken innefattar programmering med MicroBit där elever får lära sig programmera olika system som plankorsningar och hissar.

Varje år gör eleverna i årskurs 9 ett stadsplaneringsprojekt där de tävlar om bästa miljöstad. Detta är ämnesövergripande mot biologi, kemi och fysik. Projektet redovisas för hela skolan som en utställning och pris till bästa miljöstad.

Välkommen oss!
No-lärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Teknik
Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för sam­hällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit nyfi­kenhet och en strävan att uppfylla behov eller lösa problem som uppstått. Kun­skaper om den teknik som omger oss och hur den formas och förändras kan bidra till utveckling av nya kreativa lösningar och ett ansvarsfullt sätt att för­hålla sig till teknik. Sådana kunskaper är betydelsefulla i vår tid då det ställs hö­ga krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet, samtidigt som många av dagens samhällsfrågor har inslag av teknik.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar intresse för och kunskaper om tekniken som omger oss. Eleverna ska ges möjligheter att ut­veckla förståelse för att teknik har betydelse för och påverkar människan, sam­hället och miljön. På så sätt kan eleverna utveckla en teknisk medvetenhet och en förmåga att relatera tekniska lösningar och den egna användningen av tek­nik till frågor som rör hållbar utveckling. Undervisningen ska ge eleverna möj­ligheter att reflektera över teknikens historiska utveckling. Därmed får de bättre förutsättningar att förstå samtidens tekniska företeelser, hur tekniken och samhällsutvecklingen påverkar varandra samt hur teknik kan användas på ett ansvarsfullt sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda ämnets begrepp och att utveckla kunskaper om hur tekniska lösningar används och fungerar. Genom att tekniska lösningar görs synliga och begripliga i undervisningen ges ele­verna förutsättningar att orientera sig och agera i en teknikintensiv värld.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att genomföra teknik­ut­veck­lings- och konstruktionsarbeten. När eleverna praktiskt får arbeta fram egna tekniska idéer och lösningar på problem och använda teknikens uttrycks­for­mer bidrar det till att eleverna utvecklar förmåga att ta sig an tekniska ut­ma­ningar på ett medvetet och innovativt sätt. De ges därmed även möjligheter att utveckla kunskaper om teknikens arbetsmetoder.

Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,
kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och
förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

 

Uppdaterad: