Religionskunskap

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

So-ämnet eller ämnena är liksom vädret, det ändras hela tiden. Men allt ändras inte snabbt utan det smyger sig fram och då kan det vara svårt att märka av ändringarna om man inte har något att gå tillbaka till och jämföra med.

Kan man gå tillbaka och jämföra med hur det blivit idag kan man också ana ur det kommer att bli i framtiden. Ser man att utvecklingen går åt rätt håll, som till exempel med

medellivslängden och människans livssituation i stort så är vi på rätt väg. Men vi måste också med historiens hjälp lära av de misstag som begåtts och göra om och göra rätt.

 

SO:ns uppgift är att utbilda eleverna så att de kan arbeta med hållbarhetens geografi och historians lärdomar, religionernas styrkor och samhällskunskapens demokrati så att våra elever lättare ska kunna staka ut den rätta vägen i framtiden för framtiden utan gamla förlegade fördomar och egoistiska tillkortakommanden.

I Gränbyskolans SO-undervisning arbetar vi med många läromedel och hjälpmedel som datorer, ipads, kartböcker, textböcker, filmer och studiebesök. Vi arbetar språkutvecklande och lägger stort fokus på de ord och begrepp man måste behärska i ämnet.

Välkommen till oss!
So-lärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Religionskunskap
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kun­skaper om religion och livsåskådning i det svenska samhället och i olika de­lar av världen. Genom undervisningen ska eleverna få förståelse för hur männi­skor inom olika religiösa traditioner lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över vad religion och livsåskådning kan betyda för människors identitet och hur egna ut­gångs­punkter påverkar förståelsen av religion och livsåskådning.

Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religion kan spela i sam­hället och hur samhällsförhållanden påverkar utvecklingen av religioner och and­ra livsåskådningar. Genom undervisningen ska eleverna få kunskaper om hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och hur kristen­domens roll i samhällslivet har förändrats över tid.

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor och etiska förhållningssätt samt ge eleverna verktyg för att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. På så sätt ska undervisningen bid­ra till elevernas möjligheter att utveckla en personlig livshållning och bered­skap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin om­giv­ning.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,
förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och
förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: