Fysik

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Vi har både salslaborationer men även digitala simulationer där elever kan använda iPad eller dator för att göra laborationer, som annars kan vara svåra att utföra i ett klassrum. Elever får både använda analog utrustning, men även med värmekameror och liknande utrustning.

Inom fysiken arbetar vi ämnesövergripande med tekniken, där vi sammanför programmering med fysikaliska moment.

Hoppas vi ses i höst!
No-lärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Fysik
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, me­dicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och ma­te­ria får människor redskap för att kunna främja hållbar utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om omvärlden. Eleverna ska därför ges möj­lig­heter att ställa frågor om fysikaliska företeelser utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kun­skaper om fysiken i naturen och samhället samt ge dem förutsättningar att an­vända fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och för­klara fysikaliska fenomen. Eleverna kan på så sätt utveckla sin förmåga att skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och förklara om­världen.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda kun­ska­per i fysik för att formulera egna och granska andras argument. Därigenom ska eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera samt hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor som rör energi, teknik och miljö. Eleverna ska även ges förutsättningar att söka svar på ämnesspecifika frågor med hjälp av olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna ut­vecklar ett kritiskt tänkande och tilltro till sin förmåga att hantera frågor som rör naturvetenskap och har betydelse för dem själva och samhället.

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor om fysikaliska fenomen med hjälp av egna systematiska undersökningar. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och att kunskaper i fysik växer fram med hjälp av natur­veten­skap­liga arbetsmetoder. I det praktiska arbetet ska eleverna även ges möjligheter att utveckla färdigheter i att hantera material, utrustning och digitala verktyg.

Undervisningen i ämnet fysik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,
förmåga att använda fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik och miljö, och
förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: