Musik

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

På musiklektionerna så får du utveckla dina musikaliska kunskaper och färdigheter genom instrumentspel, låtskapande, teoretiska uppgifter och musikhistoriska projekt.  

 

För dem som vill finns det möjligheter att visa upp sina färdigheter för hela skolan på både jul- och sommaravslutningen.

Julavslutning 2020 - sång och piano.MP4

Julavslutning 2020 - sång och musik.mp4

Välkommen till oss!
Musiklärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Musik
Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd samman­hang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och har bety­del­se för individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kul­turer och tidsperioder med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper i och om musik ökar möjligheterna att delta i samhällets kulturliv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själva musicera och genom att lyssna till musik.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig musik som menings­bärande uttrycksform och kommunikationsmedel. Genom under­vis­ningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper i att använda röst, musik­instrument, digitala verktyg samt musikaliska begrepp och symboler i olika musikaliska former och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla en musikalisk ly­hördhet som gör det möjligt att i eget musicerande och i samarbete med andra skapa, bearbeta och framföra musik i olika former. Undervisningen ska ge eleverna både möjlighet att utveckla en tilltro till sin förmåga att sjunga och spela samt ett intresse för att utveckla sin musikaliska kreativitet.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att uppleva och reflektera över musik från olika sammanhang. Elevernas er­fa­ren­heter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska er­fa­renheter. Därigenom ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar för­ståelse för olika musikkulturer, såväl den egna som andras.

Undervisningen i ämnet musik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

förmåga att sjunga och spela i olika musikaliska former och genrer,
förmåga att skapa musik samt uttrycka och kommunicera tankar och idéer i musikalisk form, och
förmåga att uppleva och reflektera över musikens innehåll, funktion och be­tydelse i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: