Samhällskunskap

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

So-ämnet eller ämnena är liksom vädret, det ändras hela tiden. Men allt ändras inte snabbt utan det smyger sig fram och då kan det vara svårt att märka av ändringarna om man inte har något att gå tillbaka till och jämföra med.

Kan man gå tillbaka och jämföra med hur det blivit idag kan man också ana ur det kommer att bli i framtiden. Ser man att utvecklingen går åt rätt håll, som till exempel med medellivslängden och människans livssituation i stort så är vi på rätt väg. Men vi måste också med historiens hjälp lära av de misstag som begåtts och göra om och göra rätt.

 

SO:ns uppgift är att utbilda eleverna så att de kan arbeta med hållbarhetens geografi och historians lärdomar, religionernas styrkor och samhällskunskapens demokrati så att våra elever lättare ska kunna staka ut den rätta vägen i framtiden för framtiden utan gamla förlegade fördomar och egoistiska tillkortakommanden.

I Gränbyskolans SO-undervisning arbetar vi med många läromedel och hjälpmedel som datorer, ipads, kartböcker, textböcker, filmer och studiebesök. Vi arbetar språkutvecklande och lägger stort fokus på de ord och begrepp man måste behärska i ämnet.

Välkommen till oss!
So-lärarna på Gränbyskolan

 

 

Kursplan - Samhällskunskap
Människor har alltid varit beroende av att samarbeta när de skapar och ut­vecklar samhällen. I dag står människor i olika delar av världen inför både möj­ligheter och problem kopplade till globalisering, interkulturella relationer och digitalisering. Kunskaper om samhället ger oss verktyg så att vi kan orien­te­ra oss i en komplex värld, ta ansvar för vårt handlande och främja hållbar ut­veckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar för­trogenhet med demokrati och mänskliga rättigheter. Den ska bidra till att ele­verna tillägnar sig kunskaper om värden och principer som utmärker ett demo­kratiskt samhälle samt om demokratiska processer och arbetssätt. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förståelse för vad det innebär att vara en ak­tiv och ansvarstagande medborgare.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur indi­vi­den och samhället påverkar varandra. Därför ska eleverna ges förut­sätt­ningar att utveckla kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och me­diala förhållanden och strukturer i samhället. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att utveckla förståelse för sina egna och andras lev­nads­villkor och hur de kan påverkas av faktorer som kön och socio­ek­ono­misk bakgrund.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att analysera samhälls­frå­gor ur olika perspektiv samt möjlighet att utveckla förståelse för hur olika int­ressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Eleverna ska också ges verk­tyg att kritiskt granska hur olika aktörer försöker påverka samhälls­utveck­lingen genom information, ståndpunkter och argument i olika sammanhang och källor. Genom undervisningen ska eleverna vidare ges möjlighet att uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Däri­genom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet menings­utbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,
kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och
förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: