Verksamhetsplan

Här kan du läsa om Gränbyskolans verksamhetsplan och hur vi arbetar med våra mål. Just nu arbetar vi med vår nya verksamhetsplan för 2021-2022 . Den publiceras inom kort.

 

Under läsåret 2020-2021  fortsätter vi att arbeta med våra tre övergripande mål:

1) Pedagogisk tillgänglighet. Alla elever som behöver får stöd, hjälpmedel och utmaningar för ökad måluppfyllelse. Alla elever får visa sina kunskaper och förmågor på olika sätt och får ökad lust att lära. Eleverna är delaktiga i utformning och uppföljning av sina mål. Vi använder digitala verktyg i alla ämnen och verksamheter.

Detta gör vi bl a genom fokus på språkinlärning, läsning och matematik. Vi arbetar ämnesövergripande och med formativ bedömning samt med autentiska mottagare.

 

2) Social tillgänglighet. Alla elever är delaktiga i värdegrundsarbetet. Vi arbetar aktivt förebyggande och främjande mot fördomar och normbildning. Vi arbetar för ökad aktiv närvaro och minskad frånvaro.

Detta gör vi bl a genom enkäter och kartläggningar, ett systematiskt värdegrundsarbete och genom att t ex bjuda in externa aktörer.

 

3) Fysisk tillgänglighet. Alla lärmiljöer är tillgängliga för alla elever.

Detta gör vi bl a genom att med utgångspunkt från elevernas behov möblera klassrum, skapa en tydlig visuell miljö och använda hjälpmedel som stöttar elevernas lärande.

 

Läs verksamhetsplanen i sin helhet: Gränbyskolans verksamhetsplan läsåret 2020-2021.pdf (PDF, 324 KB)

Uppdaterad: