Geografi

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

So-ämnet eller ämnena är liksom vädret, det ändras hela tiden. Men allt ändras inte snabbt utan det smyger sig fram och då kan det vara svårt att märka av ändringarna om man inte har något att gå tillbaka till och jämföra med.

Kan man gå tillbaka och jämföra med hur det blivit idag kan man också ana ur det kommer att bli i framtiden. Ser man att utvecklingen går åt rätt håll, som till exempel med medellivslängden och människans livssituation i stort så är vi på rätt väg. Men vi måste också med historiens hjälp lära av de misstag som begåtts och göra om och göra rätt.

 

SO:ns uppgift är att utbilda eleverna så att de kan arbeta med hållbarhetens geografi och historians lärdomar, religionernas styrkor och samhällskunskapens demokrati så att våra elever lättare ska kunna staka ut den rätta vägen i framtiden för framtiden utan gamla förlegade fördomar och egoistiska tillkortakommanden. 

I Gränbyskolans SO-undervisning arbetar vi med många läromedel och hjälpmedel som datorer, ipads, kartböcker, textböcker, filmer och studiebesök. Vi arbetar språkutvecklande och lägger stort fokus på de ord och begrepp man måste behärska i ämnet.

Välkommen till oss!
So-lärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Geografi
Jordytan består av en mosaik av livsmiljöer som är unika, föränderliga och sår­bara. Geografi ger oss kunskaper om dessa varierande miljöer och bidrar till förståelse av människors levnadsvillkor samt om samspelet mellan männi­ska, samhälle och natur. Kunskaper i geografi ger ökade möjligheter att förstå vår omvärld och beredskap att främja hållbar utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kun­ska­per om geografiska förhållanden och mönster på olika platser och i olika re­gio­ner. Undervisningen ska vidga och fördjupa elevernas kunskaper om natur­giv­na processer och människans verksamheter i olika delar av världen, och hur dessa påverkar landskap och livsmiljöer. Genom undervisningen ska ele­ver­na ges förutsättningar att växla mellan olika rumsliga perspektiv: lokala, regio­nala och globala, liksom mellan olika tidsperspektiv.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor kopplade till klimatförändringar, människans till­gång till och användning av naturresurser, samt befolkningsfrågor och lev­nads­förhållanden i olika delar av världen. Därigenom ska eleverna ges förut­sätt­ningar att analysera och reflektera över olika lösningar på vår tids och fram­tidens globala utmaningar utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska pers­pektiv på hållbar utveckling.

Undervisningen ska ge eleverna kunskaper om kartan och kännedom om namn, lägen och storleksrelationer. Undervisningen ska även ge eleverna förut­sättningar att utveckla kunskaper i att ställa geografiska frågor, analysera och dra slutsatser om natur- och kulturlandskap och om människors levnads­villkor med hjälp av olika geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Undervisningen i ämnet geografi ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

kunskaper om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen,
kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling, och
förmåga att utifrån geografiska frågor beskriva och analysera omvärlden med hjälp av geografins metoder och verktyg.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: