Svenska

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Jag tänker, alltså är jag konstaterade Descartes. Våra känslor blir till tankar och våra tankar blir till känslor när vi lyckas sätta ord på dem. Med språket bringar vi ordning i vår värld. Ämnet svenska är också viktigt för att tänka och lyckas i de andra skolämnena.

 

Läsa

 

Med bra berättelser erövras av bara farten ett större ordförråd och ett rikare språk. Eleverna får möta människor från olika tider och miljöer, människor som nker samma tankar som vi själva men också människor som tänker annorlunda. Nya världar öppnas.  

Vi läser ofta helklassbok. Eleven har ett eget exemplar och under läsningen blir det regelbundna stopp. Då görs läsförståelseuppgifter med vilka eleven utvecklar förmåga att läsa på och mellan raderna.

I samtal med klasskamrater och lärare reflekterar man över smått och stort och upptäcker vad som förenar och åtskiljer. Regelbunden läsning ur till exempel antologier av kortare texter, även sakprosa, erbjuder bekantskap med olika textgenrer. 

 

Skriva

Den strukturerade läsningen av de goda berättelserna skapar engagerande skrivuppgifter. Eleven blir reporter på Trojas slagfält vid mästarmötet Hektor och Akilleus. Eller en sur Esplanadgubbe som skriver insändare över bygghysterin i Uppsala: “Ha! Tidens sed att bebygga var plätt. Det är förskräckligt!”   

Vi utvecklar förmågan att ge och få respons på texter, innan slutversionen fixeras. Formativt!  

 

Tala

Att prata och snacka är inte detsamma som att tala och samtala. Också här erbjuder den gemensamma litteraturläsningen stimulans till talträning. När eleven i små samtalsgrupper regelbundet tränar att redovisa sina egna uppfattningar - och romanfigurernas möjliga uppfattningar - då skapas ett gynnsammare klimat också för de mer krävande muntliga redovisningarna.

 

Lyssna

Förmågan att lyssna är också mycket viktig. Lärarens instruktioner, högläsning av elever, föredrag och presentationer, uppspelningar från radio, TV och datorer, allt detta kräver och utvecklar koncentrationsförmågan - och bidrar starkt till ett tryggt inlärningsklimat.  

Välkommen till oss!
Svensklärarna på Gränbyskolan 

 

Kursplan - Svenska
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förut­sätt­ningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språk­för­må­ga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommu­nicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skil­da medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar för­må­gan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Ele­ver­na ska ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig ge­nom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att ele­verna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar infor­ma­tion från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få utveckla kunskaper om skön­litte­ratur från olika tider och skilda delar av världen. Eleverna ska ges möj­lig­het att läsa, analysera och resonera om skönlitterära verk i olika genrer. Under­vis­ningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika for­mer av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat este­tiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den eg­na identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och till­tro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska ele­verna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika samman­hang och medier.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Undervisningen i ämnet svenska ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och
kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och Norden.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

 

Uppdaterad: