Matematik

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Hos oss på Gränbyskolan får eleverna utveckla sina förmågor inom matematiken genom att arbeta såväl teoretiskt som praktiskt. Vi har välutbildade legitimerade lärare i matematik och en speciallärare i matematik på heltid. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och anpassar vår metodik utifrån elevernas behov för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. I samarbete med Lundellska skolan läser en del elever gymnasiematte parallellt med grundskolans matematik. 

Laborativt och praktiskt mattematerial finns med på alla lektioner för att underlätta och stimulera lärandet. Just nu använder vi framförallt läromedlet Gamma i åk 6 och Matte Direkt i åk 7-9

blobid8.jpgblobid9.jpg

blobid10.jpg

Vi använder digitala appar och hjälpmedel som till exempel NOMP, Matteappen och Studi.se. Via Teams och Unikum kommunicerar vi bland annat planeringar och filmade genomgångar med eleverna. Alla elever på Gränbyskolan har tillgång till en egen digital enhet (iPad eller dator) som finns med på alla lektioner. Övergripande på skolan arbetar vi med Språkutvecklande arbetssätt.  

blobid11.png

Varje år deltar matteintresserade elever i Högstadiets matematiktävling och i Pythagoras Quest. De senaste åren har Gränbyskolans lag kvalificerat sig vidare till distriktsfinalen, en tradition vi hoppas fortsätter! 

Välkommen till oss!
Mattelärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Matematik
Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, naturvetenskapliga, tekniska och digitala ut­veck­lingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta väl­grun­dade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att del­ta i samhällets beslutsprocesser.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kun­ska­per om matematik och matematikens användning i vardagen och inom oli­ka ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar in­tresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sam­manhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska vär­den i möten med matematiska mönster, former och samband.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla för­tro­gen­het med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras an­vänd­barhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att ut­veckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräk­ningar samt för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna for­mu­lera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, mo­deller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kun­ska­per för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt för att kunna beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycks­former.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argu­mentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom under­visningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med mate­mati­kens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om mate­matik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om histo­riska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har ut­vecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att re­flek­tera över matematikens betydelse, användning och begränsning i var­dags­livet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

 

Uppdaterad: