Matematik

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Hos oss på Gränbyskolan får eleverna utveckla sina förmågor inom matematiken genom att arbeta såväl teoretiskt som praktiskt. Vi har välutbildade legitimerade lärare i matematik och en speciallärare i matematik på heltid. Vi utgår från varje elevs förutsättningar och anpassar vår metodik utifrån elevernas behov för att alla elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt. I samarbete med Lundellska skolan läser en del elever gymnasiematte parallellt med grundskolans matematik. 

Laborativt och praktiskt mattematerial finns med på alla lektioner för att underlätta och stimulera lärandet. Just nu använder vi framförallt läromedlet Gamma i åk 6 och Matte Direkt i åk 7-9

Vi använder digitala appar och hjälpmedel som till exempel NOMP, Matteappen och Studi.se. Via Teams och Unikum kommunicerar vi bland annat planeringar och filmade genomgångar med eleverna. Alla elever på Gränbyskolan har tillgång till en egen digital enhet (iPad eller dator) som finns med på alla lektioner. Övergripande på skolan arbetar vi med Språkutvecklande arbetssätt.  

Varje år deltar matteintresserade elever i Högstadiets matematiktävling och i Pythagoras Quest. De senaste åren har Gränbyskolans lag kvalificerat sig vidare till distriktsfinalen, en tradition vi hoppas fortsätter! 

Välkommen till oss!
Mattelärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Matematik

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Den ska också ge eleverna möjlighet att uppleva estetiska värden i möten med matematiska mönster, former och samband.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digitala verktyg och programmering för att kunna undersöka problemställningar och matematiska begrepp, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • föra och följa matematiska resonemang, och
  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

 

Uppdaterad: