Historia

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

So-ämnet eller ämnena är liksom vädret, det ändras hela tiden. Men allt ändras inte snabbt utan det smyger sig fram och då kan det vara svårt att märka av ändringarna om man inte har något att gå tillbaka till och jämföra med.

Kan man gå tillbaka och jämföra med hur det blivit idag kan man också ana ur det kommer att bli i framtiden. Ser man att utvecklingen går åt rätt håll, som till exempel med medellivslängden och människans livssituation i stort så är vi på rätt väg. Men vi måste också med historiens hjälp lära av de misstag som begåtts och göra om och göra rätt.

SO:ns uppgift är att utbilda eleverna så att de kan arbeta med hållbarhetens geografi och historians lärdomar, religionernas styrkor och samhällskunskapens demokrati så att våra elever lättare ska kunna staka ut den rätta vägen i framtiden för framtiden utan gamla förlegade fördomar och egoistiska tillkortakommanden.

I Gränbyskolans SO-undervisning arbetar vi med många läromedel och hjälpmedel som datorer, ipads, kartböcker, textböcker, filmer och studiebesök. Vi arbetar språkutvecklande och lägger stort fokus på de ord och begrepp man måste behärska i ämnet.

Välkommen till oss!
So-lärarna på Gränbyskolan

 

 

Kursplan - Historia
Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar sitt his­torie­­medvetande och sin historiska bildning. Det blir möjligt genom att ele­ver­na i undervisningen får utveckla kunskaper om historiska förhållanden och his­­toriska begrepp, får insikter i hur historia skapas genom tolkningar av källor samt utvecklar förståelse för hur historia kan brukas i olika samman­hang. På så sätt får eleverna förståelse för hur det förflutna har format nutiden och därmed präglar våra förväntningar på framtiden.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referen­sram och en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tider­na har skapat och förändrat samhällen och kulturer. Därigenom ska ele­ver­na få förståelse för olika kulturella sammanhang och levnadssätt genom his­torien och för historiska skeenden som har påverkat nutiden. Under­vis­ningen ska vidare bidra till att eleverna får förståelse för att varje tids männi­skor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar. Genom att ge pers­pektiv på långa historiska linjer med relevans för nutiden, såsom levnads­vil­lkor, migration och makt, ska undervisningen ge eleverna en fördjupad för­ståel­se för hur historisk utveckling präglas av både kontinuitet och förändring.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial. Eleverna ska också ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historiska kunskaper. Arbetet med källor ska även ge eleverna förutsättningar att leva sig in i det förflutna.

Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historia används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på hur bruket av historiska berättelser och referenser kan på­verka människors identiteter, värderingar och föreställningar.

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att ut­veck­la

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,
förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och
förmåga att reflektera över hur historia kan brukas i olika sammanhang och för olika syften.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: