Svenska som andraspråk

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

I Sva-ämnet kan du utvecklas utifrån den språkliga nivå du befinner dig på. Vi jobbar språkutvecklande med hjälp av bland annat ett genrepedagogiskt arbetssätt. Detta innebär att eleverna tillsammans med läraren läser olika texttyper, analyserar och diskuterar dem, för att sedan gemensamt och enskilt producera och utveckla vald texttyp. Vi övar gemensamt innan det är dags för det enskilda arbetet, för att på så vis skapa de bästa förutsättningarna för språkliga utveckling.

 

Det är inte bara den skriftliga förmågan som utvecklas. Läsning och muntliga presentationer av olika slag står också i fokus. Vi arbetar även med skönlitteratur som engagerar våra elever och som leder till ökad lust att läsa.

Du får alltså goda förutsättningar att utveckla din svenska, samtidigt som du är en medskapande part i undervisningen!

Hoppas vi ses i höst!
Sva-lärarna på Gränbyskolan

Läs gärna här om projektet "Poesi om Integration" som några av våra elever genomförde under våren 2021 som en del av Kuben och samarbetet med Raoul Wallenberg Academy.

 

Kursplan - Svenska som andraspråk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna ut­veck­­lar kunskaper i och om svenska språket. Genom att undervisningen utgår från ett andraspråksperspektiv ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt sven­ska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan och vågar uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt svenska språk för att tänka, kom­mu­nicera och lära. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla olika strate­gier för hur man lär sig språk samt strategier för att stödja den egna kom­mu­nika­tionen. I undervisningen ska eleverna stimuleras att utveckla och uttrycka kom­p­lexa tankar utifrån sin kunskapsnivå och sina språkliga resurser. Kraven på språklig korrekthet ska relateras till olika stadier i andraspråksutvecklingen och till den innehållsliga och tankemässiga komplexiteten. Det innebär att under­visningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera i tal och skrift på svenska, utan att det ställs för tidiga krav på språklig korrekthet.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på sven­ska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kun­ska­per om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar för­må­gan att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Ele­verna ska ges möjlighet att kommunicera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att ele­verna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar infor­ma­tion från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få utveckla kunskaper om skön­litte­ratur från olika tider och skilda delar av världen. Eleverna ska ges möj­lig­het att läsa, analysera och resonera om skönlitterära verk i olika genrer. Under­vis­ningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika for­mer av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat este­tiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, uttal, ord och begrepp samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och till­tro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska ele­verna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sam­man­hang och medier.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge eleverna förut­sätt­ningar att utveckla

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språk­li­ga strukturer och följa språkliga normer,
förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syf­ten, och
förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: