Moderna språk

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Gränbyskolan kan du läsa antingen franska, spanska eller tyska. Oavsett vilket språk du väljer, kommer du att ha stor nytta av dina språkkunskaper i framtiden. Vi arbetar i teman där du får öva på att läsa, höra, skriva och tala ditt valda språk. Vi har läroböcker, men också digitalt material med webbövningar. Vi använder olika digitala verktyg och appar för att utveckla och förstärka lärandet. 

 

Franska 

Franskan är officiellt språk i 25 länder. Franskan är ett språk som talas som modersmål av ungefär 75 miljoner människor, vilket gör att världen öppnar upp sig mer för den som kan tala och förstå franska.  

Några elever har fått för sig att det är ett väldigt svårt språk men i franskan finns många ord som är samma som i svenskan, exempelvis tennis, basket, café, ballet, citron, baguette, croissant och många många fler!  

Hoppas vi ses i höst!
Fr
ansklärarna på Gränbyskolan 

 

 

Spanska 

Spanska talas av ca 570 miljoner människor runt om i världen. Några länder som har spanskan som officiellt språk är Spanien, Mexiko, Argentina och Chile. Även i USA finns det väldigt många som talar spanska. 

Spanskan innehåller många arabiska ord men även många ord som kommer från engelskan. Det är också ganska lätt att stava i spanska skriftspråket, då man uttalar och skriver väldigt lika. 

Hoppas vi ses i höst!
S
pansklärarna på Gränbyskolan 

 

Tyska 

Tyska är officiellt språk i fyra länder och är EU:s största språk. Tyskland är också Sveriges största handelspartner, så du har stor nytta av att kunna tyska. Det tyska språket är också släkt med svenskan och engelskan. Det gör att det går snabbt och enkelt att lära sig tyska om du kan de språken. Många ord som du ser för första gången, kan du då gissa dig till vad de betyder. 

Vi samarbetar med skolor i Tyskland, som vi delar uppgifter med och vi har också videoträffar med varandra. 

Hoppas vi ses i höst!
Tysklärarna på
Gränbyskolan 

 

 

Kursplan - Moderna språk
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kun­skaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språ­ket används. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situa­tio­ner och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kom­munikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kun­na anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kom­mu­ni­kativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda oli­ka strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla för­mågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och in­tressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla för­ståelse av olika livsvillkor samt kulturella och sociala förhållanden i områden och i sammanhang där språket används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, vär­dera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimu­lera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språk­kunskaper.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

förståelse av målspråket i tal och skrift,
förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift,
förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

 

Uppdaterad: