Slöjd

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Träslöjd

I träslöjden på Gränbyskolan jobbar vi utifrån förutbestämda teman där du själv skapar föremål utifrån egna idéer. Alla årskurser har ett tema tex.

 År 7 ska göra en leksak

 År 8 Något för hemmet

 År 9 förvaring/uteleksak

Detta för att göra träslöjden mer intressant och utmanande för fler elever.

Här är några exempel på elevarbeten:

 

  

 

Textilslöjd

I textilslöjden ligger det du gjort hittills på din tidigare skola till grund för ditt arbete på Gränbyskolan. Du får testa olika tekniker och material och vi har med miljötänk och ergonomi i arbetet.

Vi arbetar alltid med upplägget planering-genomförande-utvärdering redan från år 6 för att lära av misstag och komma längre i lärandet. Vi redovisar och ser allas arbete som en kreativ process. Ingen är färdiglärd och ingen ger annat än positiv kritik. De samlade kunskaperna utvärderas både digitalt och icke digitalt.

Exempel på vad du kan göra i textilslöjden är bl a kläder t ex t-shirts, hoodies, shorts, förkläden och ugnsvantar. I högre årskurser även skjortor, kavajer och balklänningar. Stickning, virkning och vävning tas upp och vi dekorerar med antingen broderi eller tryck.  

I år 9 designar vi vår egen kollektion och sy upp en prototyp av vårt tänkta plagg precis som en riktig designer. Vi tittar på framtiden och experimenterar med teknik, färg och form. 

Varje termin har vi en utställning av vårt arbete tillsammans med träslöjden, bilden och hemkunskapen. Då visar vi upp vårt arbete för alla som vill se, vi planerar även för modevisningar. 

Hoppas vi ses i höst!
Slöjdlärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Slöjd
Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av verktyg är ett sätt för männi­skan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som inne­bär att söka konkreta lösningar inom hantverkstradition och design. Slöjd inne­bär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar krea­tivi­te­ten och handlingsberedskapen samt stärker tilltron till den egna förmågan att hantera olika praktiska problem i vardagen. Detta är betydelsefullt för in­di­videns och samhällets utveckling och för att främja hållbar utveckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar förmågan att form­ge och framställa föremål genom att arbeta med olika material och hant­verks­tekniker. Eleverna ska i arbetet ges möjligheter att utveckla sin skick­lig­het i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Genom under­visningen ska eleverna även ges förutsättningar att arbeta med färg, form och funktion för att skapa olika estetiska och kulturella uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer samt över­väga olika lösningar och tillvägagångssätt i slöjdarbetet. På så sätt ska under­visningen väcka elevernas nyfikenhet och lust att undersöka och experi­men­tera med olika material, hantverkstekniker och uttryck, samt att ta sig an upp­gifter på ett kreativt sätt. I undervisningen ska eleverna även få möta såväl äldre tiders hantverksföremål och slöjdtraditioner som nutida design för att in­spi­reras i det egna skapandet. Vidare ska undervisningen bidra till att ele­ver­na utvecklar förmågan att använda slöjdspecifika begrepp som be­skriver arbets­processer, material, verktyg och hantverkstekniker.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att reflektera över arbets­processer och resultat för att fördjupa sitt lärande. Genom reflektion både i arbe­tet och när det är slutfört kan eleverna utveckla medvetenhet om vad som känne­tecknar kvalitet i utförande och resultat. Eleverna ska också ges förut­sätt­ningar att utveckla förmågan att välja och hantera material för att främja håll­bar utveckling. Därigenom kan undervisningen bidra till att eleverna ut­veck­lar ett miljömedvetet förhållningssätt. Eleverna ska även ges möjligheter att utveckla kunskaper om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i samband med slöjd­arbete.

Undervisningen i ämnet slöjd ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,
förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och
förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: