Idrott och hälsa

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

På Gränbyskolan har vi ett stort fokus på idrott och vår ambition är att varje elev hittar något den tycker om och som bidrar till en aktiv och hälsosam livsstil. 

 

På hösten brukar vi börja utomhus då vi har fina grönområden att vistas i nära skolan. Vi blandar orientering med olika lekar och träning. Senare på hösten startar inneperioden i vår stora idrottshall där vi t.ex. jobbar med nätsport och styrketräning. Under vintern har vi också en uteperiod med aktiviteter som skridskoåkning och vinterlekar. 

 

Varje jul har vi en stor juldans på skolan. Skolans alla elever samlas i idrottshallen och vi dansar tillsammans ett antal dansar som vi tränat på. Detta är en tradition som funnits på skolan under mycket lång tid och är ett uppskattat inslag hos både elever och lärare.

Under våren har vi ett stort fokus på träning och hälsa genom t.ex. egen träningsdagbok i årskurs 9. Vårterminen avslutar vi sedan utomhus med fokus på friidrott. 

Under året har vi även friluftsdagar med olika teman. Höjdpunkten är skidresan till Romme alpin i årskurs 8. Vi bedriver dessutom simundervisning i egen regi för icke-simkunniga elever. Detta görs på Fyrishov.

Förutom den vanliga idrotten har vi tre olika idrottsinriktningar som man kan välja när man börjar här på Gränbyskolan. Våra inriktningar är basket, fotboll och friidrott. Detta fungerar som ett extra ämne på skolan och är en del av skolans val där du kan fördjupa och utveckla dig i din idrott under ledning av duktiga och erfarna tränare. Här kan du läsa mer om skolans val och våra idrottsinriktningar. 

Hoppas vi ses i höst!
Idrottslärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Idrott och hälsa
Rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor är grundläggande för människors väl­befinnande. Positiva upplevelser av idrott, rörelseaktiviteter och friluftsliv un­der uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva genom livet. Genom rörelse och hälsofrämjande levnadsvanor får människor redskap för att kunna påverka och ta ansvar för sin hälsa.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar all­sidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i na­turen. Eleverna ska genom undervisningen ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor i syfte att kunna påverka sin hälsa genom livet.

Undervisningen ska vara utformad så att alla elever kontinuerligt kan delta i undervisningens aktiviteter och ge eleverna förutsättningar att kunna delta i an­dra rörelseaktiviteter i skolan. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. I under­vis­ningen ska eleverna få möta olika slags aktiviteter i varierande miljöer och sam­man­hang samt få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

Eleverna ska genom undervisningen ges möjlighet att utveckla förmåga att vis­tas utomhus och i naturen under olika årstider samt utveckla förståelse för vär­det av ett aktivt friluftsliv.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan samt kunskaper om hur rörelse och rörelse­aktiviteter förhåller sig till fysisk, psykisk och social hälsa. Vidare ska ele­verna ges möjligheter att planera och genomföra olika aktiviteter. Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt får de förutsättningar att reflektera över sitt deltagande i aktiviteterna och ta ställning i frågor som handlar om idrott, hälsa och friluftsliv.

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om sä­kerhet samt förmåga att agera i nödsituationer och hantera risker i samband med olika aktiviteter.

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
förmåga att genomföra och anpassa aktiviteter inom friluftsliv och ute­vis­tel­se efter olika förhållanden och miljöer,
förmåga att planera, genomföra och värdera olika aktiviteter utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och hälsa, och
förmåga att agera säkert och förebygga risker i samband med rörelse, friluftsliv och utevistelser samt att simma och hantera nödsituationer på land och i vatten.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: