Biologi

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Varje år går eleverna i årskurs 7 till Stadsskogen på exkursion och årskurs 9 åker till Dalkarlskärret för att göra en analys av ekosystemet. Detta sker i samarbete med kemin.

RFSU kommer på besök till skolan för att samtala om sex och samlevnad.

Hoppas vi ses i höst!
No-lärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Biologi
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som naturbruk, miljö och häl­sa. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna främja hållbar ut­veckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och omvärlden. Eleverna ska där­för ges möjligheter att ställa frågor om naturen och människan utifrån egna upp­levelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna ut­vecklar kunskaper om naturen och människokroppen samt ge dem förut­sätt­ningar att använda biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara biologiska samband. Eleverna ska få inblick i naturvetenskapens världs­bild med evolutionsteorin som grund och kan på så sätt utveckla sin för­måga att skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att beskriva och för­klara omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda kun­skaper i biologi för att formulera egna och granska andras argument. Däri­ge­nom ska eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera samt hantera prak­ti­ska och etiska valsituationer i frågor som rör miljö och hälsa. Eleverna ska även ges förutsättningar att söka svar på ämnesspecifika frågor med hjälp av oli­ka typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna ut­veck­lar ett kritiskt tänkande och tilltro till sin förmåga att hantera frågor som rör naturvetenskap och som har betydelse för dem själva och samhället.

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor om naturen och människan med hjälp av egna systematiska undersökningar. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att på­ståen­den kan prövas och att kunskaper i biologi växer fram med hjälp av natur­veten­skapliga arbetsmetoder. I det praktiska arbetet ska eleverna även ges möj­ligheter att utveckla färdigheter i att hantera material, utrustning och digi­tala verktyg.

Undervisningen i ämnet biologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,
förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

Uppdaterad: