Kemi

Så här arbetar vi på Gränbyskolan

Vi har välutrustade labbsalar där vi tillsammans med elever genomför kemilaborationer som gör eleverna väl förberedda för gymnasiet.

Inom kemin arbetar vi ämnesövergripande med biologi där vi kopplar samman kemiska moment med bland annat människokroppen och ekosystem.

 Välkommen till oss!
No-lärarna på Gränbyskolan

 

Kursplan - Kemi
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, material­utveck­ling, miljöteknik och resurshushållning. Med kunskaper om materiens upp­bygg­nad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna främja hållbar ut­veckling.

Ämnets syfte
Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar nyfikenhet på och intresse för att veta mer om omvärlden. Eleverna ska därför ges möj­lig­heter att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och upp­byggnad utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om kemin i naturen, i samhället och i människokroppen samt ge dem förutsättningar att använda kemins be­grepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara kemiska samband. Ele­verna kan på så sätt utveckla sin förmåga att skilja mellan natur­veten­skapliga och andra sätt att beskriva och förklara omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att använda kun­ska­per i kemi för att formulera egna och granska andras argument. Därigenom ska eleverna utveckla sin förmåga att kommunicera samt hantera praktiska och etiska valsituationer i frågor som rör miljö och hälsa. Eleverna ska även ges förutsättningar att söka svar på ämnesspecifika frågor med hjälp av olika ty­per av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande och tilltro till sin förmåga att hantera frågor som rör natur­veten­skap och som har betydelse för dem själva och samhället.

Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor om kemiska processer och materien med hjälp av egna systematiska under­sök­ningar. På så sätt ska eleverna ges möjligheter att utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och att kunskaper i kemi växer fram med hjälp av natur­vetenskapliga arbetsmetoder. I det praktiska arbetet ska eleverna även ges möjligheter att utveckla färdigheter i att hantera material, utrustning och digi­tala verktyg.

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla

kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen,
förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och
förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi.

 

Länk till kursplaner Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan

 

 

 

 

 

Uppdaterad: