Skolinspektionen ger Gränbyskolan högsta betyg

Skolinspektionen genomförde i höstas en planerad granskning av Gränbyskolan. Inspektionens beslut är nu klart och man bedömer att Gränbyskolan uppfyller samtliga granskade områden i hög grad.

Skolinspektionen genomförde i september 2023 en planerad kvalitetsgranskning på Gränbyskolan avseende verksamhetens kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer.

Kvalitetsgranskning ska belysa hur väl skolorna klarar sitt uppdrag att ge varje elev förutsättningar att nå de nationella målen. Målen och riktlinjerna framgår framför allt av den läroplan och de kursplaner eller motsvarande styrdokument som gäller för utbildningen.

Skolinspektionen bedömer skolans arbetssätt inom fyra områden. Inom varje område bedöms om skolan uppfyller Skolinspektionens kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om en skola bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också av skolan. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte Skolinspektionen någon redovisning men kan ge framåtsyftande kommentarer i beslutet.

 

Skolinspektionens beslut för Gränbyskolan

Skolinspektionen bedömer att kvalitetskriterierna uppfylls vid Gränbyskolan i följande utsträckning:

 

Rektors ledarskap

Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.

 

Undervisning

Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.

 

Trygghet och studiero

Skolan arbetar i hög utsträckning för att utbildningen ska präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.

 

Bedömning och betygssättning

Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i omdömen och betyg ges i hög utsträckning.

 

Läs Skolinspektionens rapport i sin helhet: Granskningsbeslut (skolverket.se)

21 november 2023