Insändare till Uppsala Nya tidning

Till Migrationsverkets tjänstemän som handlägger utvisningsbeslutet för familjen Ahmadi i Uppsala

Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner,
domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
3 § Barnkonventionen

Uppsala Nya tidning har i tidigare reportage redogjort för det utvisningsbeslut som hänger över familjen Ahmadi i Uppsala, och femtonårige sonen Sina Ahmadi är en av våra elever på Gränbyskolan i Uppsala.

Vi är trygga med att Migrationsverket fattar sina myndighetsbeslut på saklig grund och att lagen därmed följs, och vi är även tacksamma för att myndigheten har skjutit upp verkställandet av utvisningen så att mer tid kan ges åt reflektioner och överväganden kring beslutet. Vi i skolan är också bekanta med sällsynta situationer där vi först fattar myndighetsbeslut som har gott stöd i styrdokumenten, men som vi sedan ändå omprövar med hänvisning till särskilda omständigheter; ibland behöver - som vi vet - annat vägas in i beslutet, något som man i det första läget inte beaktade.

Familjen Ahmadis situation, vill vi hävda, är just ett sådant tillfälle när andra omständigheter måste vägas in än enbart dem som svensk lag mest uppenbart tar fasta på. Vi är fullt medvetna om att Migrationsverket har juridisk grund för utvisningsbeslutet, och vi är lika medvetna om att ni som myndighetsutövande tjänstemän måste ha den utgångspunkten, men för femtonårige Sina Ahmadi måste, menar vi, Barnkonventionens formuleringar väga tyngst om vi i fortsättningen ska kunna säga inför omvärlden att vi i Sverige beaktar konventionen och tar någon hänsyn till dess paragrafer i vårt rättssamhälle. Formuleringen i konventionens tredje paragraf är enkel och kan inte rundas eller gömmas bakom tolkningar: "Vid alla åtgärder som rör barn /.../ skall barnets bästa komma i främsta rummet". Om ett utvisningsbeslut verkställs kommer vårt land att behöva leva vidare med samvetet att vi medvetet struntade i Barnkonventionens tredje paragraf när vi ryckte upp ett barn från hans skola och kamrater och utvisade honom till ett land som han identifierar sig med i mycket lägre grad än det Sverige där han har tillbringat sina ungdomsår, och där han fram till nu utbildar sig för att senare själv kunna vara med om att bygga vidare på och bidra till sitt samhälle, tillsammans med sin familj.

Ett beslut som tar hänsyn till Barnkonventionen skulle dessutom vara pedagogiskt värdefullt för hela vår skola, förutom att det förstås skulle ge oss vår kamrat och elev tillbaka. I höst har skolans elever och lärare särskilt fokuserat just Barnkonventionen i skolvardagen, och Rädda barnen har tillsammans med Barnombudsmannen, Socialtjänsten och polisen besökt Gränbyskolan under en hel vecka för att inviga eleverna i konventionens värde, och stärka varje elev i sina rättigheter. Detta värdefulla värdegrundsarbete gör att varje elev på vår skola förväntar sig att Sina får stanna med stöd av Barnkonventionen, allt annat skulle bli förvirrande och otänkbart för dem. De skulle tolka situationen som vuxen dubbelmoral, och deras tilltro till såväl Barnkonventionen som svenska lagar skulle få sig en allvarlig törn; varför ägna uppmärksamhet åt en skrivelse som ingen tar hänsyn till, skulle de fråga sig och oss.

Vi i Gränbyskolans elevhälsoteam och ledning ser tydligt i Sinas vardag vilket beslut som måste fattas för hans bästa i enlighet med Barnkonventionen, och därför ber vi Migrationsverket att ta hänsyn till Barnkonventionens tredje paragraf och upphäva utvisningsbeslutet. Migrationsverkets tjänstemän är välkomna att kontakta oss för en dialog där vi personligen kan lyfta argument som talar för att ett upphävt utvisningsbeslut är det bästa för Sina. Rektor Anders Danell håller sig på
grund av detta tillgänglig under hela jul- och nyårshelgen, och ni är välkomna att höra av er när ni vill för samtal.

Om Sinas bästa ska komma i främsta rummet finns det bara en rimlig åtgärd: att Migrationsverket fattar beslut om att han och hans familj får stanna!

Vänliga hälsningar
Gränbyskolans elevhälsoteam och skolledning,
genom

Anders Danell                 Maud Enbom
Gränbyskolans rektor     Skolsköterska på Gränbyskolan

22 december 2015